Indkaldelse – Generalforsamling DGSK 2018

  • -

Indkaldelse – Generalforsamling DGSK 2018

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk Gordon Setter Klub onsdag den
28. marts 2018 kl. 20:00 – på EUC Centeret, Audebo Skolevej 6 B, 4300 Holbæk

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2017.
6. Forelæggelse af budget 2018.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
– På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg) Lauge
Larsen (Villig til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til genvalg).
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af
Michael Olsen og Anne Eliasen samt genvalg af Bent Simonsen, som
suppleant.
10. Eventuelt
(Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand
eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i
vore vedtægter. Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på
http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter )


Arkiver