DGSK vedtægter

Vedtægter for Dansk Gordon Setter klub (DGSK)

Navn og hjemsted

§1. Klubbens navn er Dansk Gordon Setter Klub. Klubben er stiftet den 1. april 1922.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.
Stk. 3.a. Klubben virker i samarbejde med andre specialklubber for stående jagthunde i henhold til vedtægterne for “Stående Jagthunde i Danmark ” og til gældende bestemmelser mellem “SJD” og “DKK”.

Organisation

§2. Klubben er opbygget med:
a) Generalforsamling §§ 10-13.
b) Bestyrelse §§ 7-8.
c) Medlemmer§ 5.

Klubbens formål

§3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Gordon Setteren og gennem oplysning og hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, brugsegenskaber og eksteriør. Dette formål søges blandt andet opnået ved:
a) at afholde markprøver, apporteringsprøver, udstillinger, skuer med mere,
b) at bevirke størst mulig deltagelse i arrangementer i regi af; DKK, SJD og DGSK,
c) at medvirke til fastsættelse af standard i henhold til DKK’s internationale forpligtelser, til brug ved bedømmelser på hundeudstillinger og skuer,
d) at medvirke til uddannelse af markprøve -og udstillingsdommere,
e) at anvise og hjælpe medlemmerne med valg af stamhunde, avlsdyr, lån af avlsdyr, formidling af hvalpe med mere.
f) at udsætte æres- og andre præmier til brug ved markprøver, udstillinger med mere,
g) i videst muligt udgive årbog og/eller et flere gange årligt udkommende blad – eventuelt i samarbejde med SJD.

Avlsarbejde

§4. Dansk Gordon Setter Klub er DKK’s sagkundskab indenfor avlsarbejdet vedrørende Gordon Setteren.
Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.
Stk. 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK´s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Indmeldelse

§5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.
Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK´s bestyrelse.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Ophør

Stk. 4. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.
Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere betaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent

§6. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. For hvert medlemskab kan der fra samme husstand indmeldes et familiemedlem med fulde rettigheder til reduceret kontingent, fastsat af bestyrelsen for et år ad gangen.

Bestyrelsens sammensætning

§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Valgperioden er 2 år. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valg sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig, ved at der ikke findes suppleanter, som kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde

§8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat offentliggøres snarest på klubbens hjemmeside.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet.
Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad er ikke nødvendigvis medlem af DGSK’s bestyrelse, men refererer til bestyrelsen med formanden som kontaktperson.
Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab

§9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

§10. Ordinær generalforsamling er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i forbindelse med klubbens hovedprøve, dog senest den 30. April.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder til denne med mindst 4 ugers varsel på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan offentliggøres overfor medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Senest i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres det reviderede regnskab.
Stk. 5. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen,

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Afstemning ved generalforsamling

§12. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jævnfør dog stk. 3. samt § 17. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Valg til bestyrelsen skal dog altid foregå skriftligt, jævnfør § 7 stk.3.
Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages lovændringer på generalforsamlingen, skal lovændringerne yderligere forelægges en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling sker vedtagelsen af lovændringen ved almindeligt stemmeflertal.
Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Ekstraordinær generalforsamling

§13. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 procent af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes på klubbens hjemmeside senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12.

Disciplinærsager

§14. Har et medlem overtrådt gældende regler, jævnfør DGSK’s og DKK´s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende. Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger.
§15. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes af bestyrelsen til DKK’s disciplinærnævn, og kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
Stk. 2. Kun sådanne sager, der i følge DKK’s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan forelægges DKK’s disciplinærnævn.
Stk. 3. Disciplinærsager, vedrørende prøver henhørende under SJD, kan ikke forelægges, eller ankes til DKK’s disciplinærnævn, men skal henvises til Stående Jagthunde i Danmark

Midlertidige disciplinære foranstaltninger

§16. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.
Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

Opløsning af klubben

§17 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling ved samme majoritet.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til Dansk Gordon Setter Klubs formålsparagraf.

Ikrafttræden

§18 Ovenstående love er stadfæstet ved urafstemning den 15. august 2021
Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. september 2021

(Der tages forbehold for skrivefejl/konvertering i denne elektroniske udgave)