Information omkring DJU’s beslutning om at udvide alderen i UK op til 36 måneder.

Man kan i Jagthundens oktober nummer, under DJU’s referat (punkt 4.5), læse at DJU’s bestyrelse, af uvisse grunde, har vedtaget, foreløbig for de kommende 3 år, at hunde op til 36 måneder, fra den 1. januar 2017, er berettigede til at kunne stille og blive afprøvet i ungdomsklassen.

Dette betyder at DGSK skal tage stilling til flere ting, herunder den fremtidige afvikling af vores Forderby, UKK, hovedprøvepokalerne i UK, matchninger m.m..

Vores medlemmer er tidligere på året blevet hørt i forbindelse med forslag om mellemklassen og afskaffelse af IFF og vi sendte derfor vores svar til DJU i den 23. maj:


Citat begynd:

Kære DJU bestyrelse,

 I følge FJD skal de enkelte klubber selv indberette for nedenstående 2 forslag.

 Hermed tilkendegives at Dansk Gordon Setter Klub ikke ønsker en mellemklasse og at vi finder de nuværende klasser dækkende.

 Vedrørende begrebet “IFF” ønsker vi dette afskaffet og i vinderklasse afløst af betegnelsen “Uden for kategori” (idet man her også kan medtage veldresserede hunde med små chancer, hunde som f.eks. har fået ødelagt 1-2 situationer af makkerhundene, disse kan i dag ikke opnå begrebet IFF).

Citat slut.


Med baggrund i ovenstående finder vi det bemærkelsesværdigt, at vi ikke også har haft mulighed til at drøfte en aldersændring i UK med vore medlemmer (og forstår derfor heller ikke hvordan DJU kan skrive at der er bred opbakning til beslutningen). Vi har derfor, den 16.10 skrevet følgende til DJU’s bestyrelse:


Citat begynd

Kære DJU bestyrelse,

Det er med en vis undren, at jeg ved gennemgang af DJU’s referat i Jagthundens oktober nummer, kunne læse at DJU havde besluttet at udvide alderstrinnet i ungdomsklassen med op til og med 36 måneder. Foreløbig for en 3 årig periode.

Ligeså læser jeg at beslutningen er funderet på et bredt grundlag. Jeg går ud fra at det brede grundlag også er gældende for de engelske racer.

Vi har haft ”mellemklassen” til høring i specialklubberne (sammen med IFF) men vi har ikke behandlet forslaget om aldersændring.

Vores svar på DJU høringen i maj måned 2016 var i øvrigt at vi ikke ønskede nogen ændringer i markprøveklasserne.

 Jeg ønsker oplyst hvornår forslaget har været på dagsordenen i DJU – jeg kan kun konstatere at den nye klasse var på under punkt 4.5 på jeres augustmøde. Og at denne var blevet stærkt afvist. Der står således ikke noget om forslag til ændring af UK alderen.

 Jeg ønsker også oplyst hvorfor forslaget omkring UK aldersændringen ikke er sendt til høring i specialklubberne, FJD, Erfagrupperne, m.m., som er kutymen, når det drejer som om væsentlige og grundlæggende ændringer i FMR.

 

Venlig hilsen

Anton Dahl – Formand DGSK

Citat slut.


Vi har ligeledes tilskrevet Dansk Jagthunde Derby Udvalg for at få oplyst om ændringen har konsekvenser for Derbyet.

Ligeledes er vedtagelsen, os bekendt, ikke behandlet i markprøvedommernes erfagrupper.

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi også finder det særligt uheldigt, at en dansk UK præmie nu ikke mere kan sidestilles med de øvrige skandinaviske lande.

Vi holder foreløbig vore medlemmer orienteret her på hjemmesiden omkring sagen og hvilke beslutninger det medfører.

På vegne af bestyrelsen,

Anton Dahl.


Nyt pr. 11. november 2017 – referat fra DJU’s møde den 15. okt. 2016.


DGSK kan konstatere at DJU, trods protest skrivelse fra FJD’s formand Christian Johansen, har valgt at fastholde deres beslutning. Nedenstående er kopieret fra DJU’s referat af 15.10.2016.


Citat begynd:

På DJU’s møde den 8.08.2016 blev det vedtaget at hæve aldersgrænsen i ungdomsklassen til 3 år gældende fra 1. januar 2017. Reglen indføres med en prøvetid på 3 år.

CJ havde indsendt en opfordring til, at beslutningen tages op igen. CJ gav udtryk for flere årsager til, at to års reglen for unghunde fastholdes. Det er ikke hensigtsmæssigt med denne vedtagelse, hvorfor ungdomsklassens aldersgrænse skal holdes på to år.

Der fulgte herefter en længere debat, hvor en enkelt støttede CJ, mens øvrige indlæg fastholdt den trufne beslutning, som forhåbentligt vil medvirke til, at nogle hundeførere fortsætter med at arbejde med deres hunde og føre dem på markprøver. Til forslaget om, at 3 års reglen ikke skal gælde for engelske racer, blev advaret mod at dele denne regel op i kontinentale og engelske racer. Det blev slutteligt nævnt, at det frivilligt, om man vil stille i UK eller ÅK, når hunden er fyldt 10 måneder indtil den fylder tre år.

CJ meddelte, at spørgsmålet vil blive sat på dagsordenen på FJD’s næste bestyrelsesmøde.

Som afslutning på punktet blev konkluderet, at vedtagelsen den 8. august om at hæve aldersgrænsen til 3 år fastholdes.

Citat slut.


DGSK har i skrivende stund ikke modtaget svar på vores henvendelse til DJU af 16. okt. 2016.

Fra Derby udvalget har vi glædeligt fået tilkendegivelse på, at de har besluttet IKKE at ændre aldersgrænsen. Her gælder fortsat at hundene senest kan stille i det år de fylder 2 (I praksis betyder det makismalt 2 år 2 måneder og ca. 20 dage).


Nyt pr. 16. november 2016 – Nyt forslag fra DGSK’s bestyrelse, til behandling på FJD’s møde den 22.11.2016


DGSK har stillet nedenstående forslag, i første omgang i FJD regi, i et forsøg på at sikre vores medlemmer retten til at blive hørt, ved fremtidige ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR).


Forslag til ændring af vedtægterne i DJU (Dansk Jagthunde Udvalg).

I DJU’s vedtægter indføres følgende:

DJU’s bestyrelse kan ikke beslutte nogen ændringer indenfor Fælles Markprøve Regler, hvis ikke der forinden har været udsendt et begrundet skriftligt forslag, med en tilhørende høringsfrist, til samtlige organisationer, herunder DJ, Danmarks Jægerforbund, DKK, Dansk Kennel Klub, FJD, Fællesrepræsentationen for Stående Jagthunde i Danmark, samt de tilhørende specialklubber.

Høringstiden, fra udsendelse til svarfrist, skal minimum udgøre 6 måneder. For at høringssvarene kan komme i betragtning, skal de være skriftlige og indsendt til DJU rettidigt.

FJD kan vælge at behandle forslag, samt give høringssvar fra, henholdsvis den engelske gruppe og den kontinentale, eller som et fælles anliggende.

Høringsforslag, samt svarene, betragtes som fuldt offentlige.


På FJD’s møde den 22.11.16, blev det i fuld enighed, vedtaget at fremme ovennævnte forslag til behandling på DJU’s møde den 5.12.16.