DGSK’s Generalforsamling 2009

Generalforsamling 27. marts 2009 på Fårup Skovhus, ved Saltum.

 

Generalforsamlingen startede ca. kl. 20. 30 lidt forsinket i forhold til programmet

Generalforsamling 27. marts 2009 på Fårup Skovhus, ved Saltum.

 

Generalforsamlingen startede ca. kl. 20. 30 lidt forsinket i forhold til programmet

Punkt 1:

Valg af dirigent: Kristian Frøkjær blev foreslået og valgt.

Kristian oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet både på hjemmesiden, samt i Jagthunden.

Punkt 2:

Valg af referent: Robert Paulsen blev foreslået og valgt.

Punkt 3:

Valg af 2 stemmetællere

Søren Thygesen og Henrik Christensen blev valgt.

Punkt 4:

Formanden (Anton Dahl) kommenterede kort beretningen og spurgte om forsamlingen ønskede beretningen læst op. Dette ønskede forsamlingen ikke.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

Punkt 5+6:

Forlæggelse af regnskab 2008, samt forelæggelse af budget for 2009 ved kasserer Lauge S. Larsen

Regnskabet og budgettet blev vist på projektor og gennemgået.

Spørgsmål til regnskab og budget:

Flemming Nielsen spørger om bestyrelsen har en vision med det store beløb der er på kontoen

Lauge Larsen svarer at dels avlsarbejdet skal udvides og at vores kommende jubilæum vil koste en del.

Anton Dahl : der skal være penge på kontoen til at ”arbejde” med og til at stå imod med.

Ulrik Stadelhofer spørger til underskuddet på FCI prøven og nordisk landskamp.

Anton Dahl : svarer at en aktivitet som nordisk landskamp ikke kan give overskud og at det må forventes at nordisk landskamp i 2012 også giver underskud. Derudover var der alt for lidt opbakning fra de danske medlemmer til FCI prøven, samt lørdag aftens festmiddag.

Specielt havde man nok regnet med større opdrætter interesse for at se hunde fra 4 lande på en gang.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

Punkt.7:

Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at klubbens pokaler til brugsprøver nedlægges. Og at de som vinder pokalerne kan beholde dem til ejendom. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke flere forslag.

Punkt 8:

Valg til bestyrelse og suppleanter:

A: På valg til bestyrelse er Poul Erik Dahl, Lorenz Clemmesen, Niels Erik Krüger og Anton Dahl som alle er villig til genvalg.

Alle blev genvalgt med klapsalve.

B: Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende suppleanter Robert Paulsen og Karl Jensen Jylland og John Bak på Sjælland. Alle var villig til genvalg.

Alle blev genvalgt med klapsalve.

Punkt 9:

Valg af 2 revisorer samt en suppleant:

Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen ,Christina Petersen samt Bent Simonsen som suppleant

Alle blev valgt med klapsalve.

Punkt 10:

Eventuelt:

Anton Dahl oplyser der er lavet nye FCI regler for udstilling, hvor en hund kan blive udstillings champion uden præmiering på markprøve, kun kennelklubberne i Danmark og Norge stemte imod vedtagelsen.

Der er vedtaget også nye ting i 2008, som skal i racekompendiet, at hvis en hund ikke har en fysik som gør at dommeren vurderer at den ikke kan udføre f.eks. en dags jagt, kan dommeren graduere præmieskalaen i nedadgående retning. Dette for at imødegå ”showdogs”.

Lise Lotte Højer nævner at DKK oplyser at en ”overpelset” hund også kan dømmes ned

Erik Petersen samarbejder med bestyrelsen om et nyt racekompendium, som har sit udgangspunkt i NGK’s nye kompendium. Christina Bak hjælper med at oversætte. Det forventes færdigt til klubdagen i august.

Anton Dahl oplyser at der har været forespørgsel, fra Derbyudvalget, om Derbyet kan rykkes frem til foråret, da der er problemer med at få egnede terræner om efteråret til op i mod 90 – 110 tilmeldte hunde

Jørgen Højer og andre tilkendegiver at derbyet bør tilpasses de norske og svenske regler, så hunden starter inden den er fyldt 2 år.

Kristian Thomsen mener man kunne stille krav om en 1 pr. i UK, dels vil det sænke antallet af tilmeldinger, samt eliminere de uegnede hunde. Alt for mange oplagte situationer bliver misbrugt i dag.

Thore Larsson (Svensk Dommer) mener at det er forkert at dømme en hund der er 2 år 9 måneder

efter unghunde regler, da den normalt er væsentlig mere udviklet end de hunde der lige er fyldt 2år.

Kristian Frøkjær spørger de fremmødte om deres mening (ved håndsoprækkelse) ”om hunde skal starte inden de fylder 2 år eller som i de nuværende regler”?

Der var 50 % for under 2 år og 50 % for den gamle regel.

Anton Dahl nævnte at DGSK havde udsendt en invitation til de øvrige engelske klubber omkring fælles markedsføring og aktiviteter af vore racer. Alle, på nær DBK, var tilsyneladende positive for et sådant samarbejde. Det første møde afholdes den 25.4.09.

Jørgen Højer foreslår om der kan åbnes op for fælles udstilling, samt vinderklasse på vores hoved prøve.

Ulrik Stadelhofer foreslår om opdrætter kan give et års gratis medlemskab til nye hvalpekøber, dog uden årbogen.

Flemming Nielsen tilføjer at det ikke bliver så dyrt da der ikke udkommer så mange blade mere.

Anton Dahl håber at der til DM. Vil stille minimum 3 hunde helst 4

Anton Dahl oplyser at hovedprøven afholdes Tuse Næs Sjælland 2010, Kliplev Sønderjylland 2011 og måske Riber Kærgård 2012.

Fra efteråret kan en 1 st. præmie fra Norge og Sverige give adgang til vinderklasse Danmark.

Nordisk landskamp Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Norge som, skulle havde været afholdt i Finland bliver afholdt i Norge

Der er skænket en ny Vinderklasse Pokal af Kennel Troldmarken, som skal gå til årets vinderklassehund, beregningen sker efter en gradueret pointskala, som vi kender fra flere af vore pokaler. Hunden skal være præmieret med mindst Good på udstilling.

Samtidig er der indført krav om Årets Udstillingshund fremover skal være præmieret med mindst 2. ÅK på markprøve.

Hubertus prøven, som afholdes den 27.9.09, afholdes i år sammen med ESK. Max. 10 ekvipager fra hver klub. Pris for at deltage er Kr. 500,00 inkl. morgenmad, middagsmad og eftermiddagskaffe. Adgangs krav er en bestået aut. apporteringsprøve. Kravet om minimum 2 pr. på markprøve er bortfaldet, nye deltagere har førsteret. Er der for mange trækker vi lod.

Det kan komme på tale at lave fælles årbog sammen med de øvrige engelske klubber indenfor et par år.

Ulrik Stadelhofer mener man burde lave årbogen på hjemmesiden, med indbygget søgefunktion.

Bestyrelsen opfordrede endnu engang medlemmerne til at indsende artikler, billeder og nyheder til brug på hjemmesiden, i Jagthunden og i årbogen.

Kristian Thomsen spurgte om medlemmernes telefonnumre kunne komme med i årbogen, da han ofte mangler et nummer.

Dirigenten Kristian Frøkjær takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Anton Dahl takkede dirigenten for god mødeledelse.

Venlig hilsen

Robert Paulsen

Referent