Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Her følger referat af DGSK’s generalforsamling den 3. april 2015 som fandt sted på Søminestationen 4300 Holbæk

Referat
1. Valg af dirigent: 

Kristian Frøkjær, der herefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent:
Flemming Nielsen

3. Valg af to stemmetællere:
Revisorerne Linda og Christina blev valgt.

4. Formandens beretning tit godkendelse:
Beretningen var rundsendt sammen med indkaldelsen. Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus. Formanden kom med en afsluttende bemærkning om, at den ny kontingent bl.a. havde været med til at øge medlemstallet fra 154 til 193. Ligeledes sagde Anton, at DGSK støtter den nye formand for FJD, Christian Johansen, da man er overbevist om, at han kan få samarbejdet til at fungere. Anton er udtrådt af FJD’s bestyrelse og Ásgeir er trådt ind.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet:

Lauge fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.

Efterfølgende tilføjede Lauge, at man havde et konstant medlemstal samt gode indtægter fra prøver og familiedage etc.. Efterfølgende var der dog forslag til forbedringer og ændringer af forhold omkring klubben:

a) Anne Eliasen spurgte: Hvilke tiltag gør klubben for at hverve nye medlemmer? Hertil svarede Lauge: Gode arrangementer, opdrætterne er med til at skaffe nye medlemmer, som klubben generelt tager godt imod, ligeledes er årbogen et plus i den forbindelse.

Der var også et forslag fra Ann Køj til at få årbogen placeret på biblioteker.

Derefter fremkom en del bemærkninger og forslag til bestyrelsen: Michael Strømberg sagde, at han søger info om hunde aktiviteter på nettet.

Peter Jensen, viser sin hund frem på jagter og viser, at GS er en udmærket allround hund.

Ásgeir orienterede om, at hjemmesiden omlægges i nær fremtid, Bente Friberg bliver administrator.

Afslutningsvis udtalte Anton, at såfremt der er andre forslag, er bestyrelsen altid meget interesseret i at få dem tilsendt.

6. Forelæggelse af budget 2015:
Lauge orienterede om en del omkostninger til præmier, og underskuddet bl.a. fremkom af sponsorater til DM, Der var ingen bemærkninger til det.

7. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8. Valg til bestyrelse og suppleanter:
a)
På valg til bestyrelsen. Der var ikke indkommet forslag ud over de af bestyrelsen fremsatte. Dvs. Genvalg til Poul Erik Dahl, Lene Knuth, Kristian Frøkjær og Anton Dahl.
B)
Suppleanter: Jylland: Genvalg til Morten Holm og Ole Frank samt forslag til genvalg af Michael Olsen.

9.  Valg af 2 revisorer samt en suppleant:
a) bestyrelsen forslår Linda Clemmensen og Christian Petersen, samt Bent Simonsen, som suppleant, de blev valgt.

10. Eventuelt:
Anne Eliasen sagde, at det er fedt, at bestyrelsen gør en kæmpe indsats, hvorefter der var stor applaus. Christina- og Robert Paulsen har sponsoreret klistermærker der sælges for 25 kr./stk.

 

Referent,  Flemming Nielsen

Godkendt den 25.april 2015 af Dirigent Kristian Frøkjær.