DGSK’s Generalforsamling 2008

 

DGSK’s General forsamling på Riber Kjærgård Landbrugsskole D. 21-03-2008

 

Generalforsamlingen startede præcis Kl. 20.30

 

 

DGSK’s General forsamling på Riber Kjærgård Landbrugsskole D. 21-03-2008

Generalforsamlingen startede præcis Kl. 20.30

1. Kristian Frøkjær blev enstemmig valgt til dirigent

I følge vedtægter var forsamlingen lovlig indkaldt

 

2. Robert Paulsen blev valgt til referent

 

3. Søren Thygesen og Henrik Gejl Christensen blev valgt til stemme tæller

 

4. Formandens beretning blev kort nævnt, ingen ønskede den læst op, da den findes på hjemmesiden, samt var trykt i FJD / Jagthunden 2/2008, samt udsendt til alle medlemmer den. 23. januar 2008.

Beretningen blev anerkendt med klapsalve.

 

5. Forelæggelse af regnskabet 2007 af kasserer Lauge Larsen

 

Johnny Streit spurte til Hjemme side udgifter Kr. 45,00 om det kunne passe, da han syntes det var meget billigt. Svaret var at udgiften var korrekt.

 

Kristian Thomsen havde spørgsmål vedr. avls fond Hvad de Kr. 5.770,10 var brugt til ? Formanden berettede at de var brugt til avl seminar i Maj 2007

 

Karl Jensen spurte hvorfor der var så stor difference med tilskud fra FJD i 2006/2007 ?

Kasseren berettede at der i 2005 var indbetalt for meget, som så blev reguleret i 2006

 

Regnskabet blev herefter ved håndsoprækning enstemmig godkendt

 

6. Forelæggelse af budget 2008

Ann Køj spurte hvad overskuddet skal bruges til ?

Bestyrelse mente at kr. 2-4.000,00 er en lille overskuds margen, som der ingen grund er til at bruge af. Bestyrelsen var enig i at DGSK ikke nødvendigvis skal være en overskudsforretning, men dog løbe rundt.

 

7. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at midlerne på Kr. 25.090,00 fra kontoen til støtte for DGSK klubblad

overføres til en jubilæums font hvoraf 75 % øremærkes til DGSK 100 års jubilæum i år 2022.

De resterende 25 % kan bruges i forbindelse med klubbens 90 års jubilæum i år 2012.

Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmig vedtaget.

 

8. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg er Àsgeir Páll Jùliusson, Lauge Larsen og Michael Strømberg

Alle ønskede genvalg og blev enstemmig valgt med klapsalver.

 

Som suppleant for Jylland blev Robert Paulsen foreslået af bestyrelsen og valgt.

De øvrige suppleanter Karl Jensen og Carsten Sørensen ønskede genvalg og blev også valgt.

 

9. Valg af Revisorer samt en suppleant

Linda Clemmesen og Christina Petersen blev valgt.

Gorm Petersen blev valgt som revisorsuppleant

 

10. Eventuelt

Forsamlingen spurgte om der kunne laves om på de regler, der betyder at en hund kun kan opnå 3 1. præmier i åben klasse, således at alle hunde, uanset antal præmieringer kan stille på specialklubbens hovedprøve.

Bestyrelsen fandt spørgsmålet interessant og vil se hvad man kan gøre for efterkomme forsamlingen ønske.

 

En spurgte om Vinderklasse kan udvides til to dage ? Bestyrelsen drøfter spørgsmålet på et senere tidspunktr.

.

Der blev spurt om man kan gøre noget mere positivt for nye hundeførere på markprøverne?

Formanden : De fælles markprøve regler skal overholdes, men mener absolut der kan gøres noget ved at flere deltager på lokale prøver, hvor man kan få rigtig gode råd og tilrettevisning.

 

Kommentar fra en ny hundefører, Kim Weber, han syntes at der i klubben og af aktivitetsfolkene er blevet taget rigtig godt imod ham.

 

Peter Rafaelsen spurte om det var muligt at købe den franske film om vildt biotop

Bestyrelsen prøver om den er mulig at skaffe, når den tid kommer.

 

DGSK har indstiftet en ny hæderspris, ”Sølvfløjten”, som kan uddeles til værdige personer, som med deres resultater, aktiviteter og indsats gennem mange år, har været med til at skabe god og positiv opmærksomhed omkring Gordon Setteren.

Hædersprisen tildeles på Generalforsamlingen og ikke nødvendigvis hvert år.

DGSK Hæderspris ”Sølvfløjten nr. 1” gik under lang og stående applaus fra forsamlingen til klubbens i nyere tid vel nok dygtigste dressør, Kristian Thomsen fra Jerup.

 

Grethe Strømkjær roste og takkede de mange ildsjæle i klubben for deres store indsats. Uden disse er DGSK ilde stedt. Noget som bestyrelsen var meget enig i.

 

Kristian Frøkjær takker for god ro og orden under Generalforsamlingen, som varede ca. en time.

 

Forsamlingen udbragte herefter et trefoldigt leve for Dansk Gordon Setter Klub.

 

Ref. Robert Paulsen