Information fra DJU om Fællesmarkprøveregler

På Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde den 1. februar 2010 blev Fælles Markprøve Regler (FMR) vedtaget med forskellige ændringer. Processen frem til denne beslutning har dels været en dialog mellem Dommerudvalget (DUV) og ERFA-grupperne med efterfølgende behandling i DUV, dels behandling af diverse forslag i de samarbejdende organisationers bestyrelser og udvalg og sluttelig behandling af indkomne forslag på DJUs to bestyrelsesmøder den 27. august 2009 og den 1. februar 2010. Det er DJUs bestyrelses håb, at de ændrede regler ikke behøver at bliver ændrede i de næste år.

På Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde den 1. februar 2010 blev Fælles Markprøve Regler (FMR) vedtaget med forskellige ændringer. Processen frem til denne beslutning har dels været en dialog mellem Dommerudvalget (DUV) og ERFA-grupperne med efterfølgende behandling i DUV, dels behandling af diverse forslag i de samarbejdende organisationers bestyrelser og udvalg og sluttelig behandling af indkomne forslag på DJUs to bestyrelsesmøder den 27. august 2009 og den 1. februar 2010. Det er DJUs bestyrelses håb, at de ændrede regler ikke behøver at bliver ændrede i de næste år.

De reviderede FMR kan ses på DJUs hjemmeside (www.danskjagthundeudvalg.dk)

DJUs bestyrelse har besluttet, at Resultatbogen bortfalder som et obligatorisk dokument den 1. juli 2010 på vore prøver. Fremover er det frivilligt, om en hundefører vil have sit prøveresultat indført i en Resultatbog. På markprøverne bliver det dommeren, der indfører præmiegraden i Resultatbogen, når bedømmelsen af hunden er afsluttet. På apporteringsprøver, slæb- og apporteringsprøver og fuldbrugsprøver, hvor flere dommere bedømmer en hund, finder man i samråd med prøvelederen en løsning på at indføre resultaterne i Resultatbøgerne.
Det kan oplyses, at arbejdet med de reviderede regler for afholdelse af fuldbrugsprøver endnu ikke er helt afsluttet. Men det er DJUs forventning, at dette vil ske inden for den næste måned. Lige så snart de ændrede regler er vedtaget af DJU, vil de blive offentliggjort på DJUs hjemmeside.

Nedenunder følger et notat fra DJU om ændringerne i FMR. 
 

ÆNDRING AF FÆLLES MARKPRØVE REGLER ((FMR) pr. 1. februar 2010.

 

 

 

Kapitel 2. Administrative bestemmelser

 

§ 3 stk. 3 ændres til:  

Stk. 3. Klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan bilægges af prø-velederen, indgives skriftligt med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen på prøveda-gen inden prøven forlades. Prøvelederen indsender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven indbetaler klageren et af DJU fastsat gebyr til DJUs sekretariat, el-lers afvises klagen. Gebyret refunderes klageren, såfremt denne får medhold.

 

Bemærkninger:  Ovennævnte er vedtaget på DJUs bestyrelsesmøde 21. august 2008. Peter Strø-bech har rettet sit notat DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager kapitel III. Pro-ceduren i klagesager, så det er i overensstemmelse med den nye tekst.

 

Med hensyn til bemærkningen om at klageren i de 8 dage enten kan trække klagen tilbage eller ud-dybe den, pålægges DJUs sekretær en bestemt rutine ved modtagelse af en klage. Rutinen vil være, at sekretæren kvitterer over for klageren for modtagelsen af klagen fra prøveleder NN for prøve xx. I denne kvittering skal det anføres, at klageren kan fremsende supplerende bemærkninger, inden klagen sendes til behandling i DUV og DJU, ligesom klageren kan trække klagen tilbage.

 

 

Kapitel 3. Adgangsbetingelser

 

§ 9 Stk. 1. Teksten til krav til vaccinationer ændres, så den er i overensstemmelse med Dansk Ken-nel Klubs reglement for udstillinger

Stk. 2. Da Resultatbogen bortfalder som et obligatorisk dokument den 1. juli 2010, ændres teksten til: Hundens stambogscertifikat og ejerforholdsattest skal medbringes og forevises på forlangende.

 

Endvidere rettes teksten i Punkt F under bilag 2 under DJUs apporteringsprøve jfr. denne ændring. Fremover er det frivilligt, om en hundefører vil have sit prøveresultat indført i en Resultatbog. Det bliver da dommeren, der indfører præmiegraden, når bedømmelsen af hunden er afsluttet.

 

§ 9 Stk. 3 b ) (tidligere 2 b)  ændres til følgende:

b) drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger.

§ 10.

Efterårsvinderprøver ændres til: forårs- og efterårsvinderprøver.

 

 

Kapitel 4. Præmiering/placering

 

§ 11.

I stk. 2 slettes ”uden hundens skyld, dvs.”

Der tilføjes et nyt punkt 6

Stk. 6. En hund, der er placeret som 1.vinder på en international vinderprøve, kan tildeles CACIT, såfremt det er en hund af betydeligt format og såfremt dens dagspræstation er fejlfri. Til 2. vinderen kan tildeles Reserve-CACIT efter de samme krav.

 

 

 

Kapitel 5. Klasseinddeling

 

§ 12  Der tilføjes følgende i stk. 2:

§ 12 Stk. 2.  Åben Klasse For hunde af enhver alder, jf. dog § 9, stk. 2, c). Hunde, der har tre 1. præ-mier i åben klasse, kan ikke mere starte i denne klasse.

 

Tilføjelse:

Hunde, der har opnået tre 1. præmier, kan få dispensation til at starte på en specialklubs forårsmark-prøve i åben klasse, såfremt dispensationsmuligheden er nævnt i indbydelsen til prøven for vedkom-mende race.

§ 12 Stk. 4. Vinderklasse:

Der tilføjes følgende tekst i stk. 5 efter teksten: ”for kontinentale og engelske racer” (se side 24).

En 1. præmie i åben klasse opnået af en danskejet hund i Sverige, Norge og Finland på lavland side-stilles med en dansk 1. præmie og er tællende til en dansk vinderklasse i henhold til de nuværende krav for kontinentale og engelske racer.

 

 

Kapitel 8. Dommeren – opgaver og kompetence

 

I § 15 tilføjes følgende til sætningen: Udenlandske dommere skal før invitationen være godkendt af DKK  (Tilføjelse): og skal opfylde samme alderskriterium som danske dommere.

§ 18 Stk. 1. Dommeren skal diskvalificere en hund:

Der tilføjes et nyt punkt:

h) hvis en hund ikke finder en fældet fugl, som den har fået ordre til at apportere.

§ 18 Stk. 2.

Der tilføjes et nyt punkt:

b) hvis hunden gentagne gange stiksøger

Nuværende punkt b) ændres til punkt c)

 

 

Kapitel 10. Bedømmelsesgrundlag for kontinentale og engelske racer

 

§ 24. Fuglebehandling. Stk. 5

”efter dommerens vurdering” ændres til ”efter dommerens/dommernes vurdering” og der tilføjes: i forhold til de øvriges præstationer.

I § 25 Apportering

I Stk. 3. sidste sætning tilføjes følgende efter ordene: Udkastning af fugl (Tilføjelse): med afgivelse af skud (derefter nuværende tekst): skal også ske, osv.

I Stk. 5 tilføjes følgende: Engelske racer skal ikke men bør siddende aflevere vildtet i førerens hånd på prøver med fældning af fugl..

 

 

Dommerudvalgets vejledning til FMR

 

6. Opflugt og skud.

I sidste afsnit ændres sætningen, der starter med: DUV fastslår, at på markprøver osv.

DUV fastslår, at på markprøver uden fældning af fugl, er det hundeføreren, der betragtes som jæge-ren, uagtet skuddet afgives af dommeren. Men det er osv.

Efter sætningen, der slutter med …og den videre afvikling af situationen kan vurderes sikkert….  indsættes denne nye sætning: På markprøver, hvor der fældes fugl, er det skytten/skytterne, der er jægeren.

Sidste sætning bevares uændret: Skud langt væk fra hunden kan ikke accepteres.

 

7. Apportering  C Knaldapportering

I andet afsnit slettes ordet ”alvorlig” foran dressurbrist.

8. Hundens opførsel over for hårvildt og husdyr

I 3. afsnit ændres ”en kortere haretur” til ”en kortere tur efter hårvildt”

 

 

Kapitel 11. Slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer  

 

§ 28 Stk.4.1 Følgende sætning tilføjes: dog således at den enkelte hund kun én gang kan gøre brug af en JUA-prøve som kvalificering.  

Under Bilag 1 Reglement for Slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer osv. indføres et nyt punkt under generelle bestemmelser:

11. Hvis føreren kaster en sten eller andre genstande for at animere/dirigere hunden, før den er be-gyndt at svømme, medfører det, at hunden dumper. Det samme sker, hvis føreren kaster mere end én sten/genstand, når hunden svømmer.

Punkt j under II Specielle bestemmelser, B Apportering fra vand, 1. Bedømmelse af apportering fra vand – Der skal tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde, ændres til følgende tekst: 

j. hvis føreren, når hunden svømmer, kaster en sten eller anden genstand, for at dirigere/animere den. 

 

 

Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde

 

Bilag 2  A.1. Apportering af duer på land

Her tilføjes følgende efter sætningen: Begge duer skal apporteres, for at hunden kan bestå.

Tilføjelse: Det er tilladt hunden at bringe begge duer på én gang, dog trækkes der 1 point.

Dette medfører et nyt stk. 12 i AD. Bilag 2. E Minus point gives for

12. begge duer bringes på én gang.

Endvidere tilføjes:

13. hvis hunden ikke afleverer siddende.

Øvrige punkter rykker to numre.

Under Vejledning til apporteringsprøvereglerne Ad Bilag 2, A, B & C tilføjes denne sætning til sidst:

Dette gælder under hele afprøvningen.

 

 

Dansk Jagthunde Udvalgs regler for afvikling og bedømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske racer.

 

3. KATEGORIER

Der indføres to definitioner på kategorier for henholdsvis kontinentale og engelske racer.

Efter 1. afsnit, der slutter med ordene vejledende kategorier, sættes følgende overskrift:

 

Kontinentale racer:

 

Kategori 1:

En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 1. præmie.

 

Kategori 2:

En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 2. præmie.

 

Kategori 3:

En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 3. præmie.

 

IFF

En fejlfri hund uden chance til fugl og hvis præstation i øvrigt har berettiget den til en 1. præmie i ÅK/BK.

 

Engelske racer

 

Den nuværende tekst for 1A, 1B, 2A, 2B og 3 bevares uændret bortset fra, at ordet fejlfri indsættes under 1A . IFF ændres til samme tekst som under kontinentale racer.

 

Kontinentale og engelske racer:

 

Næste afsnit, der starter med ”Dommerne skal være opmærksomme på osv.” ændres til:

Dommerne skal være opmærksomme på, at der i kategori 2 kontinentale racer/ 2A engelske racer  kan være indplaceret én eller flere hunde, som ikke har vist rejsning. Får denne/disse efterfølgende vist rejsning, kan de rykke op i den øverste kategori. Det gælder også hunde under IFF, hvis de får en godkendt fuglesituation.

 

Endvidere indsættes en henvisning til § 11 stk. 5 og 6 vedr. tildeling af HP, CACIT og Reserve-CACIT

 

 

Ovennævnte forslag til ændringer er vedtaget på DJUs bestyrelsesmøde den 27. august 2009 og 1. februar 2010 til ikrafttræden 1. februar 2010.