Den kommende generalforsamling

Fristen for indsendelse af forslag til den kommende generalforsamling er – jfr. klubbens love – 3 uger. Denne frist er nu overskredet og bestyrelsen kan konstatere at der ikke er indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen håber dog på livlig debat om bl.a vægtning af FCI point i klubbens pokalproportioner, idet der på vore vintermøder har været ganske stor interesse for hvordan vi i fremtiden vægter disse point. Vi erindrer samtidig om at fristen for at stille kandidater til bestyrelsen udløber kommende fredag d. 17 marts.

Forslag til nye kandidater skal være formand eller sekretær i hænde senest to uger før generalforsamlingen. På valg i år er Lauge Larsen, Peter Rafaelsen og Ásgeir Páll Júlíusson. Alle er villige til genvalg. Hans Henning Dellgren har været suppleant på Fyn. Han er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Karl Jensen som suppleant på Fyn. Der er i øjeblikket ingen suppleant til bestyrelsen i Jylland, da Lorens Clemmesen overtog Frits Petersens mandat i januar. Bestyrelsen foreslår Anton Dahl til suppleantposten i Jylland. Kandidater til suppleanter kan iøvrigt jfr. vedtægterne stilles på selve generalforsamlingen. Der bliver hurtigt brug for den Jyske suppleant, for grundet et jobskifte og større travlhed i forbindelse hermed har Kristian Frøkjær valgt at træde ud af bestyrelsen. Da vi som sagt pt. ikke har nogen jysk suppleant træder Kristian først ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Den jyske suppleant overtager dermed Kristians mandat – som først er på valg til generalforsamlingen 2007.

Niels Erik Krüger har meddelt, at han pga for stort arbejdspres i det daglige, ikke længere ønsker at være formand for Dansk Gordon Setter Klub. Niels Erik forsætter som bestyrelsesmedlem. Da bestyrelsen ønsker udpræget åbenhed om tankerne bag bestyrelses sammensætningen, skal det tilføjes at bestyrelsen, så fremt Anton Dahl bliver valgt på general forsamlingen, ønsker at konstituere sig med ham, som fremtidig formand for DGSK.

– tilføjelse den 23/03/2006—

Der er d. 17/03/2006 ikke indkommet forslag til kandidater til bestyrelsen.