Author Archives: Peter Jensen

 • -

26/07/2021 Ásgeir Páll Júlíusson fylder 60 år

Vores tidligere formand og nuværende næstformand Ásgeir runder i dag et blødt hjørne og fylder 60 år.

Ásgeir har siden ungdommen interesseret sig for jagt og hunde, og tilbage i firserne fik gode naboer vækket en speciel interesse for Gordon Setteren. Dette medførte, at der lige siden har været flere GS` er ad gangen på ejendommen, og de bliver ivrigt brugt på markprøver såvel som på jagt.

Kennel Øens blev skabt, og der er til dato opdrættet 2 kuld efter Ásgeir’s stjerne hund, Nr. Løgums Dina, som han har ført frem til mange flotte præmieringer. Flere af hvalpene fra disse kuld har klaret sig ganske godt.

Ásgeir har sammen med Ann været medlem af Dansk Gordon Setter klub siden 1994. De har begge taget aktiv del i klublivet, hvor de gennem alle årene, har bidraget positivt, og med stor entusiasme til klubbens aktiviteter og udvikling.

Interessen for bestyrelsesarbejdet blev vagt, og Ásgeir har siden 2000 uafbrudt siddet i Dansk Gordon Setter klubs bestyrelse, hvor han har udført et meget stort uegennyttigt arbejde. Han er en betydelig kapacitet bl.a. inden for den administrative del af klubarbejdet, har været foregangsmand i mange vigtige aktiviteter, tiltag og meget mere. Ásgeir har gennem tiden besat mange poster og løst et hav af forskellige opgaver. Han har stor sans for detaljen, og han sikrer altid en høj kvalitet i det, han foretager sig. Det er specielt kommet til udtryk i formandskabet og i klubredaktørarbejdet vedr. Jagthunden. Han har gennem sit virke opnået et indgående kendskab til klubben, dens historie og racen, og han deler gerne ud af sin viden til dem, der måtte ønske at høre om det.

Udover at være en del af bestyrelsen, har Ásgeir arrangeret et utal af markprøver, og han har i flere år stået for apporteringsarbejdet på Sjælland. Han har været primus motor i mange aktiviteter her i blandt vores meget succesfulde arrangement på Darket med træning i roer.

Kort sagt: Ásgeir brænder for Gordon Setteren, og for Dansk Gordon Setter klub i særdeleshed. Han er en

person med et fantastisk overskud, en ildsjæl, og en god ven som vi og klubben virkelig nyder godt af.

Vi er mange, der håber han vil fortsætte i mange år fremover.

Vi ønsker Ásgeir stort tillykke og håber, at han og Ann får en hyggelig dag.

De bedste hilsner på dagen.
Bestyrelsen i DGSK


 • -

19/08/2021 Aftentræning i roer i Ølgod

DGSK har lavet en aftale med Jens Abildgaard i Ølgod og kan dermed tilbyde en aften med effektiv aftentræning i roer.

Træningen er lavet, så hunde på alle niveauer kan deltage, og tilbuddet gælder alle engelske racer.

Prisen er 350kr, der betales ved tilmelding.

Tilmelding til undertegnede på petje@mail.dk eller mobil 2013 2851

Der er plads til 10 deltagere og der er tilmelding efter først til mølle princippet.

Mødetid: Torsdag den 19. august 2021 kl 15.00

Mødested:
Urup Forsamlingshus
Ølgodvej 40
7200 Grindsted

med venlig hilsen
Peter Jensen


 • -

SJD: Opfordring til korrekt indberetning af udsætninger

Sidste år blev der konstateret meget mangelfuld indberetning af udsætninger især af ænder, hvilket har resulteret i, at Vildtforvaltningsrådets medlemmer nu har øget fokus på udsætning, og nogle af medlemmerne anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022.

Derfor opfordrer SJDs bestyrelse alle til at være meget omhyggelig med korrekt indberetning af udsætninger, og det gælder både agerhøns, fasaner og ænder.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD


 • -

26/06/2021 – Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen, der afholdes på lørdag den 26. juni kl 15.00, vil klubben være vært ved lidt godt fra grillen.

Ønsker du at spise med, bedes du senest torsdag d. 24.06 kl 12:00, tilmelde dig til Ásgeir Páll på mail eller tlf.: 22122252.

Husk også, at der er mulighed for at stille på klubbens apporteringsprøve inden generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 • -

DGSK Vinderklasse – NY DATO: 26/09/2021

Vi har været nødt til at flytte efterårsvinderklassen til den 26. september 2021.

Den afholdes fortsat på Darket.

 


 • -

25/07/2021 Danmarks Jægerforbunds Racedyst 2021

DGSK deltager på årets racedyst i apportering den 25. juli 2021

Holdet er til den jyske dyst er udtaget på DGSK’s apporteringsprøve i Terndrup og ser ud som følger:

Læs mere

 • -

Nyt om SJD udstillingen i Vissenbjerg

Ringetræning
Ringtræningen i forbindelse med udstillingen er desværre aflyst. Igen er det på grund af Covid 19 restriktioner og for at undgå sammenblanding af flere racer og deres førere.

Mødetid for Gordon Settere
Da vi deler udstillingsring med de irske og de skal udstille først, er der ikke mødetid før kl 11.00 for Gordon Settere.


 • -

26/06/2021 Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 – Dansk Gordon Setterklub

Hermed indkaldes til Generalforsamling Lørdag den 26. juni 2021 kl. 15.00

Sted: Lammefjordens Jagtforening: Østre Vej 20, 4532 Gislinge.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klubbens apporteringsprøve på Sjælland.

Dagsorden (i henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2020
 6. Forelæggelse af budget 2021
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter
 9. Valg til bestyrelsen:
  Poul Erik Dahl (Ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Thomas Rosengaard Poulsen
  Kristian Frøkjær (Villig til genvalg)
  Peter Jensen (Villig til genvalg)
  Ole Kaj Frank (Ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Linda Clemmesen
 10. Valg af suppleanter:
  Erik Lystrup Nielsen (Villig til genvalg).
  Thomas Rosengaard Poulsen (se ovenfor) – Bestyrelsen foreslår Anne Geisler Elmgreen
  Martin Larsen (Ønsker ikke genvalg) – Medlemmer har foreslået Torben Striboldt
 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  Revisorer Michael Olsen og René Thomsen (Modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen foreslår John Nielsen og Bjarke Farsinsen
  Revisor suppleant Bent Simonsen
 12. Eventuelt

Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Kandidater til suppleanter er dog undtaget herfor og kan opstilles på generalforsamlingen.

Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter.

Bemærk formandens beretning er udsendt sammen med årsbrevet, og vil ikke blive læst op i sin fulde længde på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægter for Dansk Gordon Setter klub
Bestyrelsen i Dansk Gordon Setter klub stiller hermed 3 forslag til ændringer i klubbens vedtægter på næstkommende generalforsamling, der afholdes den 26. juni 2021

Forslagene er udarbejdet i tæt samarbejde med DKK’s jurister.

Forslag 1 – Bestyrelsens sammensætning
Op til generalforsamlingen, planlagt afholdt på sidste års hovedprøve, annoncerede bestyrelsen et forslag til en række ændringer i klubbens vedtægter.

Generalforsamlingen blev som bekendt aflyst pga COVID-19, og grundet usikkerhed omkring fremmødet på den efterfølgende generalforsamling i august, valgte vi at vente med at fremsætte forslaget til 2021.

Bestyrelsen fremsætter således forslaget på den kommende generalforsamling, og da emnet er yderst vigtigt for klubbens fremtidige drift, gør vi hermed opmærksom på forslagets indhold.

Formålet med forslaget er at tilpasse og modernisere vedtægterne og driften af klubben. I korte træk omhandler forslaget følgende:

 • Fjerne urafstemning pr. post
 • Tillade tidssvarende kommunikation fra klubben til medlemmerne fremfor trykte medier og post
 • Reducere bestyrelsen fra syv til fem personer, og samtidig gøre det muligt at udnævne kasserer udenfor bestyrelsen §7-8
 • Fritage for geografiske krav/ønsker til bestyrelsesmedlemmernes bopæl
 • Fjerne krav om geografisk placering for afholdelse af generalforsamling
 • Præcisering af hvorledes et familiemedlem er defineret se §6 st.2

Link til detaljerede information om forslaget til de nye vedtægter  Klik her

Vi beder alle vores medlemmer om at forberede sig bedst muligt til generalforsamlingen, og være klar til at stemme om forslaget på dagen.

Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål til enkelte dele af eller til hele forslaget, vil vi opfordre til, at du tager kontakt

til et bestyrelsesmedlem og spørger ind til forslaget.

Forslag 2 – Indførelse af tegningsregel
Som følge af ny krav fra bank og myndigheder i forhold til adgang og administration af konti samt påkrævet CVR nummer, har det vist sig kompliceret, at vi i vore vedtægter ikke har en angivelse af hvem, der er tegningsberettiget. Det betyder at hver gang, der skal foretages ændringer i forhold til samarbejdet med banken, skal hele bestyrelsen legitimere sig overfor banken. Det er uhensigtsmæssigt og tungt. Bestyrelsen stiller derfor følgende forslag til ændring af vedtægternes §7:

Nuværende tekst:
§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Ændres til:

 • 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Vedtages bestyrelsens forslag 1 ovenfor om ændringer af bestyrelsens sammensætning, vil formuleringen ændres til:

 • 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Ændringen betyder, at formanden og et andet medlem i fællesskab kan indgå bindende aftaler på klubbens vegne, og dermed forpligte klubben overfor 3. mand.

Forslag 3 – Redaktøren for DGSK’s medlemsblad/DGSK sider i Jagthunden)
Nuværende tekst:
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad skal være medlem af DGSK’s bestyrelse.

Ændres til:
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad refererer til bestyrelsen med formanden som kontaktperson.

Vi gør opmærksom på §6.stk2 i vores vedtægter der siger:
“Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.”

Såfremt vedtægtsændringerne godkendes af den kommende generalforsamling med 2/3 dels flertal, vil forslaget blive sendt til urafstemning, som de nuværende vedtægter foreskriver. Vedtages ændringen i urafstemningen med simpelt flertal, vil forslaget blive betragtet som godkendt, og ændringerne vil blive indført.

Med venlig hilsen
DGSK’s bestyrelse

 

 

 

 


 • -

26/06/2021 Dato for generalforsamling fastsat

Kære medlemmer af DGSK

Vi har besluttet at afholde generalforsamling i forlængelse af DGSK’s apporteringsprøve på Sjælland den 26/6 – 2021.

Der udsendes inden længe en officiel indkaldelse, men reserver dagen allerede nu.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 • -

Kennel Østdalen – Parring Gennemført

Pointmann’s Emilie og Svitjods Rebel er parret d 21.04.21 og hvalpe forventes leveringsklar i slutning af august.

For mere infomasjon omkring Svitjods Rebel og Pointmann’s Emilie kontakt Kennel Østdalen v. Michael Strømberg

Klik her for fiktiv stamtavle

Kontakt Kennel Østdalen v/ Michael Strømberg

Mail: kennel_oestdalen@yahoo.dk eller tlf + 47 48343454


Arkiver