Udenlandske hunde på danske prøver

Punkt 4.4

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse

  1. september 2013

 

 

Vedr.: Forslag til ændring af Fælles Markprøve Regler (FMR) 

På vegne af Dommerudvalget fremsendes hermed et forslag til ændring af FMR vedr. udenlandsk ejede hundes deltagelse på danske prøver og registrering af prøveresultater i DKK’s Hundeweb.

 

 

Udenlandsk ejede hundes deltagelse på danske prøver

Den nuværende notits, der ligger på DJU’s hjemmeside, har følgende formulering:

 

Regler for udenlandske hundes deltagelse på danske prøver 

Udenlandsk ejede stående jagthunde kan deltage på danske markprøver, apporteringsprøver, fuld-brugsprøver og slæb- og apporteringsprøver, såfremt ejeren og føreren i sit hjemland er medlem af den tilsvarende organisation, som står for den danske prøve.

For at kunne starte i vinderklasse, skal hunden have kvalificeret sig til hjemlandets vinderklasse.

For sydeuropæiske hunde kræves opnået excellent med fældning af fugl, for at de kan starte i en vinderklasse med fældning af fugl.

For at kunne starte på en fuldbrugsprøve, skal hunde have opnået en præmie på en markprøve i sit hjemland, som svarer til en 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en dansk markprøve. Endvidere skal hunden have bestået en schweissprøve, der som et minimumskrav opfylder den danske 3 timers prøve over 400 meter. Hunden skal have bestået med en præmie, der svarer til en 1. præmie på den danske schweissprøve.

Oplysning om regler for danske hundes deltagelse på udenlandske prøver kan indhentes hos de re-spektive specialklubber.

1.februar 2006

 

I Fælles Markprøve Regler omtales udenlandske hundes deltagelse på danske markprøver i § 9 stk. 4 således:

  • 9 Stk. 4. Ønsker udenlandske kontinentale /engelske hundeførere at deltage på dansk brugs- eller vinderprøve, skal de dokumentere, at deres hunde har bestået Slæb- og Apporteringsprøven for kon-tinentale racer (S&A prøven), DJU’s apporteringsprøve og/eller i deres hjemland har bestået prø-ver, der svarer til de danske.

 

Dommerudvalget foreslår hermed, at ovennævnte notat fjernes fra DJU’s hjemmeside samtidig med, at FMR § 9 stk. 4 revideres, så alle krav til udenlandske hundes deltagelse på danske prøver fremgår heraf.

Forslag til ny formulering af § 9 stk. 4:

  • 9 Stk. 4. Ønsker udenlandske kontinentale /engelske hundeførere at deltage på en dansk vin-derprøve, skal de dokumentere, at deres hunde har kvalificeret sig til hjemlandets vinderklas-se.

 

Kontinentale udenlandske hunde skal endvidere have bestået S & A-prøven / JUA-prøven som beskrevet i § 12 stk. 4.

For at kunne starte i brugsklasse skal kravene i § 12 stk. 3 være opfyldt.

Kravene til beståede efterskudsprøver kan også opfyldes, hvis hundene i deres hjemland har bestået en prøve, der indeholder de samme krav som svarer til nævnte danske prøver.

 

Engelske udenlandske hunde skal endvidere have bestået DJU’s apporteringsprøve / JUA-prøven som beskrevet i § 12 stk. 4.

For at kunne starte i brugsklasse skal kravene i § 12 stk. 3 være opfyldt.

Kravene til beståede efterskudsprøver kan også opfyldes, hvis hundene i deres hjemland har bestået en prøve, der kræves der for at kunne stille på en prøve med fældning af fugl.

 

Kravet om medlemskab har hidtil ikke stået i FMR, så det har vi undladt. Det er et krav, som de enkelte organisationer (DJ, DKK og FJD) og specialklubberne kan stille. Praksis har hidtil været, at ejeren og føreren i sit hjemland skal være medlem af den tilsvarende organisation, som står for den danske prøve. Vi tror i øvrigt ikke, man kan forlange det, hvis en hundefører tilmelder sin hund til en international vinderprøve.

Vi har heller ikke skrevet noget om det særlige krav til sydeuropæiske hunde. For det første tror vi aldrig, dette krav har været taget i brug. For det andet er ”vinderklassesystemet” i Sydeuropa helt forskelligt fra de nordiske vinderklassesystemer. Derfor foreslår vi at slette denne passus.

Reglerne for udenlandsk ejede hundes deltagelse på danske fuldbrugsprøver foreslår vi indsættes i ”Regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark” med følgende tekst:

For at kunne starte på en fuldbrugsprøve, skal udenlandsk ejede hunde have opnået en præmie på en markprøve i sit hjemland, som svarer til en 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en dansk mark-prøve. Endvidere skal hunden have bestået en schweissprøve, der som et minimumskrav opfylder den danske 3 timers prøve over 400 meter. Hunden skal have bestået med en præmie, der svarer til en 1. præmie på den danske schweissprøve.

Dette forslag er tilsendt Fuldbrugsprøveudvalget.

 

Vedr.: Registreringer af prøveresultater i DKK’s Hundeweb

 

Fra udvalget for WEB-prøvesystemet er fremsendt forslag til ændring af teksten i FMR hvad angår prøveresultater på slæb- og apporteringsprøver og DJU’s apporteringsprøver. Dommerudvalget tilslutter sig dette udvalgs forslag som nedenfor beskrevet.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at få etableret alle prøveformer for stående jagthunde i DKK’s Hundeweb, således at prøve-/aktivitetssystemet kan fungere for samtlige prøver i 2014.

I den forbindelse er der brug for en afklaring af et problem, som udvalget er støt på, og som hermed forelægges for Dommerudvalget (DUV).

 

Slæb- og apporteringsprøver

 Fra Slæb- og apporteringsprøveudvalget har vi fået oplyst, at mht. til registreringen af prøveresulta-tet ønsker man det registreret i Hundeweb som Bestået & point eller Ikke-bestået.

 Sådan er det også praktiseret af Dansk Kennel Klub (DKK) i hundenes præmieringsregister gennem mange år.

Dette harmonerer imidlertid ikke med teksten i FMR, hvor der i § 28 Stk. 2 står: Resultatet af prø-ven, ”bestået” eller ”ikke-bestået”, registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK med angivelse af de for hver disciplin opnåede point.

Udvalget foreslår, at teksten i FMR § 28 stk. 2 ændres til følgende:

 

Resultatet af prøven ”bestået” og opnåede points eller ”ikke-bestået” registreres på præmieli-sten og indføres i hundens præmieregister i DKK.

Det er dommerens/dommernes ansvar at sikre, at de opnåede point i hver disciplin overholder kra-vene i Kapitel 11, Bilag 1 I Generelle bestemmelser punkt 1: For hver af de i FMR § 29 stk. 1, an-førte discipliner anvendes en 10-pointskala. For at bestå prøven skal hunde sammenlagt opnå 25 point. Ingen karakter må være under 7.

 

DJU’s apporteringsprøve for jagthunde

 I FMR Kapitel 12 Bilag 2 F Stambogsføring og præmier står:

Resultatet af prøven registreres i hundens præmieregister i DKK. Opnåede point benyttes i forbin-delse med afholdelse af racedyster samt tildeling af evt. ærespræmier og pokaler. Bortset fra skæn-kede ærespræmier uddeles der ikke præmier.

I DKK registres resultatet ”Bestået og point” eller ”Ikke-bestået”.

Udvalget foreslår, at teksten i FMR Kapitel 12 Bilag 2 F ændres til:

Resultatet af prøven ”bestået” og opnåede points eller ”ikke-bestået” registreres på præmie-listen og indføres i hundens præmieregister i DKK. Opnåede point benyttes i forbindelse med afholdelse af racedyster samt tildeling af evt. ærespræmier og pokaler. Bortset fra skænkede ærespræmier uddeles der ikke præmier.

 

Med venlig hilsen

  1. U. V.

Thomas Moltesen Hansen

Formand for Dommerudvalget