Referat fra generalforsamling 2016

Referat Generalforsamling 2016 DGSK                                                                                                26. marts 2016

Et minuts minde for bortgåede æresmedlemmer i det forgangne år.

Formand holder tale for Lorentz Clemmensen for særlig stor indsats og engagement. Han overrækkes den fornemme ærespris sølvfløjte nr. 4.

Pkt 1: Valg af dirigent

Gorm Pedersen er valgt.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne.

 

Pkt 2: Valg af referent

Annette Schulz Jensen er valgt.

 

Pkt 3: Valg af to stemmetællere

Linda og Kristina er valgt.

 

Pkt 4: Formandens beretning til godkendelse

Beretningen er godkendt.

Spørgsmål: Der er foretaget ændring til beretningen efter udsendelse. Kan dette uddybes?

 • Formanden besvarede og forklarede ændringen.

Spørgsmål: DJU har henvendt sig vedr. en tolkning.

 • Der ses frem til et forsat samarbejde i god tone.

I Frederiks udstillingen savner man DGSK – Erik Pedersen udtaler sig om dette.

 

Pkt 5: Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2015

Regnskabet er udsendt til alle og fremlagt af Lauge Larsen.

Større udgifter i 2015 end forventet.  Brugt mere på præmier end budgetteret– 29.000 kr – der var kun afsat 14.000 kr. Nøgletal: indtægt 62.000 kr og udgift på 82.000 kr – der var budgetteret med et underskud.

Regnskabet godkendt.

 

Pkt 6: Forelæggelse af budget 2016

Der er kalkuleret med 71.000 kr i indtægt og udgift på 75.000 kr. Udgifterne 2016 vil blive større end budgetteret, da der er indkøbt et større antal glaspræmier – der var kun afsat 10.000 kr. Allerede nu er der en regning på 35.000 kr.

Budgettet forelagt (skal ikke godkendes af forsamlingen i henhold til vedtægterne)

 

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

Pkt 8: Valg af bestyrelse og suppleanter.

 1. a) Asgeir Pall Juliusson, Lauge Larsen og Robert Paulsen er genvalgt
 2. b) Jylland: Morten Holm og Ole Frank, Sjælland Michael Olsen – alle genvalgt

 

Pkt 9: Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

Linda Clemmensen og Christina Petersen og Bent Simonsen (suppleant) genvalgt.

 

Pkt 10 Evt:

 • Erik Pedersen spørger: Hvordan ser man på, at forårsvinderklasserne generelt stiger – er 350 kr nok/for dyrt? Der gives udtryk for, at det er dyrt nok.

Hvordan forholder man sig til, at man f.eks. ikke får et glas, men et diplom i stedet?

Har man overblik over budgettet for de enkelte prøver? – og holder man sig til dem?

Emnet debatteres.

 

 • Anton Dahl: Spørgsmål fra et medlem, der opfatter klubben som meget lukket, manglende information og enkelte personer handler enerådigt. Er dette en generel holdning? Anton Dahl har svaret medlemmet, og spørgsmålet er nu taget med på generalforsamling.

Alle, der ønsker at yde en indsats og gøre det bedre eller har nye ideer, er så hjertelige velkomne.

Der gives udtryk fra salen om, at bestyrelsen yder en flot indsats.

 

 • Der er kommet et fantastisk tilbud til klubben og lave en årlig hvalpeopdrætterdag fra Ole Halberg og Ove Frank. Tilbuddet blev uddybet og modtoges meget positivt.

 

 • Der er besluttet at lave proportionsændringer
 • Årets Gordon Setter er ændret.
 • Årets Unge Gordon Setter er ændret.
 • Pointskalaen bliver kigget igennem.

Alle ændringer er gældende fra 2017

 • ”ikke for fugl” – har været debatteret, om denne ordlyd skal fjernes.

Der afrundes med en stor anerkendelse af det arbejde alle omkring klubben laver.

 

Med venlig hilsen

 

Gorm Pedersen – Dirigent

Annette Schulz Jensen – Referent