Generalforsamling DGSK 2007

Hermed indkaldes til generalforsamling 2007 i Dansk Gordon Setter Klub.

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 30/3/2007 kl. 20:00 og finder sted på Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk

Dagsorden i følge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Valg af 2 stemmetællere

4.Bestyrelsens beretning, ved formanden, til godkendelse
(Beretningen kan ses ved at klikke her)

5.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
(regnskabet kan ses ved at klikke her)

6.Fremlæggelse af budget

7.Behandling af indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse og suppleanter.

På valg er:

Anton Dahl

Poul Erik Dahl

Lorenz Clemmesen

Niels Erik Krüger

Alle modtager genvalg

 

Suppleanter på valg:

Carsten Sørensen (Sjælland)

Karl Christian Jensen (Fyn)

Begge modtager genvalg

Der skal vælges suppleant for Jylland. Bestyrelsen foreslår Michael Strømberg.

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Som revisorer er Linda Clemmesen og Robert Poulsen valgt i 2006.
Som revisorsuppleant er Bent Simonsen valgt i 2006.

10. Eventuelt.

Bestyrelsen ønsker på opfordring fra FJD, herunder en tilkendegivelse / diskussion fra medlemmernes side omkring stillingtagen til FCI regler indenfor markprøve.

  1. Fri-minut
  2. Førerens placering ved rejseordre
  3. Fast sliptid

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsen vegne

Sekretær Lauge S. Larsen