Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

  • -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

På den kommende generalforsamling den 26. juni 2021 vil DGSK’s bestyrelse forelægge forslag til ændring i vedtægterne for klubben.  I det følgende gennemgås forslag 1 i detaljer:

I forbindelse med de strukturelle ændringer i organisationerne for jagthunde i Danmark og skabelsen af SJD, har vi foretaget små justeringer i vedtægterne. Blandt andet er FJD udskiftet med SJD og DJU skulle skrives ud af vedtægterne. Dette er allerede gjort og ændringerne er godkendt af DKK som påpegede, at der ikke krævedes generalforsamlingsbeslutning/urafstemning mm for at foretage disse tilretninger.

Under arbejdet med de små justeringer besluttede bestyrelsen at tage vedtægterne op til revision og få dem bragt op til dato. Dels i forhold til indhold, dels i forhold til antallet af medlemmer i bestyrelsen og det faktum, at det med de nye teknologiske muligheder, ikke mere er så relevant hvor i landet man kommer fra i forhold til at sidde i bestyrelsen.

Vi har derfor i de seneste måneder gennemgået vedtægterne og udarbejdet nærværende oplæg, som vi vil fremlægge som et forslag til nye vedtægter for Dansk Gordon Setter Klub på den kommende generalforsamling. Dette arbejde har vi udført i tæt samarbejde og i god kontakt med DKK’s jurist.

Der er tale om forholdsvis store ændringer, og derfor fremlægger vi allerede nu forslaget til information her på hjemmesiden og håber dermed at komme i dialog med de af Jer, der måtte have kommentarer, spørgsmål, forslag eller indvendinger.

Det vi ønsker at opnå med ændringerne er i korte træk følgende:

Fjerne urafstemning – vi foreslår at lovændringer bør kunne gennemføres med en generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling (§2) frem for frankerede kuverter og en omkostningstung process

Gøre brug af mere tidssvarende kommunikationsmetoder fremover i form af elektroniske medier frem for udsendelse af medlemsblade samt give mulighed for elektronisk indkaldelse til generalforsamling og offentliggørelse af referater mv.

Reducere bestyrelsen fra 7 til 5 personer og samtidig gøre det muligt at udnævne kasserer udenfor bestyrelsen §7-8. Vi ønsker en virksom bestyrelse med aktive medlemmer, der ikke nødvendigvis har administrative kompetencer eller ønske om at udføre administrative opgaver.

Fjerne geografiske krav og ønsker til bestyrelsesmedlemmernes bopæl samt krav om geografisk placering for afholdelse af generalforsamling.

Vi ønsker også at benytte lejligheden til at præcisere hvorledes et familiemedlem er defineret se §6 st.2

Vi beder alle vore medlemmer om at forberede sig bedst muligt til generalforsamlingen og være klar til at stemme om forslaget, ved at gennemgå læsestoffet på de tre nedenstående links:

Her finder du vores nuværende vedtægter: DGSK’s nuværende vedtægter kan læses her

Gennemgang af disse med bestyrelsens forslag:  Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan ses her – med kommentarer

Her ses en udgave af bestyrelsens forslag til nye vedtægter: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter uden kommentarer kan ses her

Såfremt disse vedtægtsændringer godkendes af den kommende generalforsamling med 2/3 dels flertal vil forslaget blive sendt til urafstemning som de nuværende vedtægter foreskriver. Vedtages ændringen i urafstemningen med simpelt flertal vil forslaget blive betragtet som godkendt og blive indført.

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål til enkelte dele af eller til hele forslaget vil vi opfordre til at du tager kontakt til et bestyrelsesmedlem og spørger ind til forslaget. Der vil også være lejlighed til at drøfte forslaget på vintermøder rundt om i landet – eller andre steder hvor I møder bestyrelsen.

God læselyst

DGSK bestyrelse

 

 

 

 


Arkiver