Nyheder

 • -

Setterdage 2021 – 30. juli til 1. august

Setterdagene bliver til noget i år, og tovholdergruppen er i fuld gang med de sidste finesser. Program og tilmelding er nu online. Forsamlingsloftet  vil til den tid være 250 personer, så der er masser af plads til flere tilmeldinger.

Læs mere


 • -

SJD: Opfordring til korrekt indberetning af udsætninger

Sidste år blev der konstateret meget mangelfuld indberetning af udsætninger især af ænder, hvilket har resulteret i, at Vildtforvaltningsrådets medlemmer nu har øget fokus på udsætning, og nogle af medlemmerne anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022.

Derfor opfordrer SJDs bestyrelse alle til at være meget omhyggelig med korrekt indberetning af udsætninger, og det gælder både agerhøns, fasaner og ænder.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD


 • -

SJD Vissenbjerg d. 13.06.2021

Resultater fra SJD’s udstilling i Vissenbjerg

Læs mere

 • -

26/06/2021 – Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen, der afholdes på lørdag den 26. juni kl 15.00, vil klubben være vært ved lidt godt fra grillen.

Ønsker du at spise med, bedes du senest torsdag d. 24.06 kl 12:00, tilmelde dig til Ásgeir Páll på mail eller tlf.: 22122252.

Husk også, at der er mulighed for at stille på klubbens apporteringsprøve inden generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 • -

DGSK Vinderklasse – NY DATO: 26/09/2021

Vi har været nødt til at flytte efterårsvinderklassen til den 26. september 2021.

Den afholdes fortsat på Darket.

 


 • -

25/07/2021 Danmarks Jægerforbunds Racedyst 2021

DGSK deltager på årets racedyst i apportering den 25. juli 2021

Holdet er til den jyske dyst er udtaget på DGSK’s apporteringsprøve i Terndrup og ser ud som følger:

Læs mere

 • -

Nyt om SJD udstillingen i Vissenbjerg

Ringetræning
Ringtræningen i forbindelse med udstillingen er desværre aflyst. Igen er det på grund af Covid 19 restriktioner og for at undgå sammenblanding af flere racer og deres førere.

Mødetid for Gordon Settere
Da vi deler udstillingsring med de irske og de skal udstille først, er der ikke mødetid før kl 11.00 for Gordon Settere.


 • -

26/06/2021 Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 – Dansk Gordon Setterklub

Hermed indkaldes til Generalforsamling Lørdag den 26. juni 2021 kl. 15.00

Sted: Lammefjordens Jagtforening: Østre Vej 20, 4532 Gislinge.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klubbens apporteringsprøve på Sjælland.

Dagsorden (i henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2020
 6. Forelæggelse af budget 2021
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter
 9. Valg til bestyrelsen:
  Poul Erik Dahl (Ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Thomas Rosengaard Poulsen
  Kristian Frøkjær (Villig til genvalg)
  Peter Jensen (Villig til genvalg)
  Ole Kaj Frank (Ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Linda Clemmesen
 10. Valg af suppleanter:
  Erik Lystrup Nielsen (Villig til genvalg).
  Thomas Rosengaard Poulsen (se ovenfor) – Bestyrelsen foreslår Anne Geisler Elmgreen
  Martin Larsen (Ønsker ikke genvalg) – Medlemmer har foreslået Torben Striboldt
 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  Revisorer Michael Olsen og René Thomsen (Modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen foreslår John Nielsen og Bjarke Farsinsen
  Revisor suppleant Bent Simonsen
 12. Eventuelt

Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Kandidater til suppleanter er dog undtaget herfor og kan opstilles på generalforsamlingen.

Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter.

Bemærk formandens beretning er udsendt sammen med årsbrevet, og vil ikke blive læst op i sin fulde længde på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægter for Dansk Gordon Setter klub
Bestyrelsen i Dansk Gordon Setter klub stiller hermed 3 forslag til ændringer i klubbens vedtægter på næstkommende generalforsamling, der afholdes den 26. juni 2021

Forslagene er udarbejdet i tæt samarbejde med DKK’s jurister.

Forslag 1 – Bestyrelsens sammensætning
Op til generalforsamlingen, planlagt afholdt på sidste års hovedprøve, annoncerede bestyrelsen et forslag til en række ændringer i klubbens vedtægter.

Generalforsamlingen blev som bekendt aflyst pga COVID-19, og grundet usikkerhed omkring fremmødet på den efterfølgende generalforsamling i august, valgte vi at vente med at fremsætte forslaget til 2021.

Bestyrelsen fremsætter således forslaget på den kommende generalforsamling, og da emnet er yderst vigtigt for klubbens fremtidige drift, gør vi hermed opmærksom på forslagets indhold.

Formålet med forslaget er at tilpasse og modernisere vedtægterne og driften af klubben. I korte træk omhandler forslaget følgende:

 • Fjerne urafstemning pr. post
 • Tillade tidssvarende kommunikation fra klubben til medlemmerne fremfor trykte medier og post
 • Reducere bestyrelsen fra syv til fem personer, og samtidig gøre det muligt at udnævne kasserer udenfor bestyrelsen §7-8
 • Fritage for geografiske krav/ønsker til bestyrelsesmedlemmernes bopæl
 • Fjerne krav om geografisk placering for afholdelse af generalforsamling
 • Præcisering af hvorledes et familiemedlem er defineret se §6 st.2

Link til detaljerede information om forslaget til de nye vedtægter  Klik her

Vi beder alle vores medlemmer om at forberede sig bedst muligt til generalforsamlingen, og være klar til at stemme om forslaget på dagen.

Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål til enkelte dele af eller til hele forslaget, vil vi opfordre til, at du tager kontakt

til et bestyrelsesmedlem og spørger ind til forslaget.

Forslag 2 – Indførelse af tegningsregel
Som følge af ny krav fra bank og myndigheder i forhold til adgang og administration af konti samt påkrævet CVR nummer, har det vist sig kompliceret, at vi i vore vedtægter ikke har en angivelse af hvem, der er tegningsberettiget. Det betyder at hver gang, der skal foretages ændringer i forhold til samarbejdet med banken, skal hele bestyrelsen legitimere sig overfor banken. Det er uhensigtsmæssigt og tungt. Bestyrelsen stiller derfor følgende forslag til ændring af vedtægternes §7:

Nuværende tekst:
§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Ændres til:

 • 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Vedtages bestyrelsens forslag 1 ovenfor om ændringer af bestyrelsens sammensætning, vil formuleringen ændres til:

 • 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Ændringen betyder, at formanden og et andet medlem i fællesskab kan indgå bindende aftaler på klubbens vegne, og dermed forpligte klubben overfor 3. mand.

Forslag 3 – Redaktøren for DGSK’s medlemsblad/DGSK sider i Jagthunden)
Nuværende tekst:
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad skal være medlem af DGSK’s bestyrelse.

Ændres til:
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad refererer til bestyrelsen med formanden som kontaktperson.

Vi gør opmærksom på §6.stk2 i vores vedtægter der siger:
“Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.”

Såfremt vedtægtsændringerne godkendes af den kommende generalforsamling med 2/3 dels flertal, vil forslaget blive sendt til urafstemning, som de nuværende vedtægter foreskriver. Vedtages ændringen i urafstemningen med simpelt flertal, vil forslaget blive betragtet som godkendt, og ændringerne vil blive indført.

Med venlig hilsen
DGSK’s bestyrelse

 

 

 

 


 • -

Apporterings træning og prøver på Sjælland

Igen i år arrangerer DGSK og DISK apporteringstræning på arealerne ved Lammefjordens Jagtforening. Vi har i år desværre adgang til færre dage end tidligere pga foreningens egne aktiviteter. Der er træning følgende dage i juni:

Læs mere

 • -

26/06/2021 Dato for generalforsamling fastsat

Kære medlemmer af DGSK

Vi har besluttet at afholde generalforsamling i forlængelse af DGSK’s apporteringsprøve på Sjælland den 26/6 – 2021.

Der udsendes inden længe en officiel indkaldelse, men reserver dagen allerede nu.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Arkiver